1.  آماده سازی 30 هکتار از اراضی شهر تیمورلو در محیط GIS
.

2. طرح هادی شهری تیمورلو در محیط GIS
.

3. بازنگری طرح هادی شهر وایقان
.

4. بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان آذربایجانشرقی

طراحي تفكيكي روستاي توپچی از توابع شهرستان شبستر

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.