1. مجتمع فرهنگی ،گردشگری و تفریحی شالقون سراب
.

2. طرح توجیهی فنی اقتصادی منطقه ویژه آزاد مراغه
.

3. طرح تفصیلی – اجرایی مجتمع گردشگری اسفستانج مراغه
.

4. طرح توجیح فنی و اقتصادی و مطالعات امکان سنجی پروژه فروشگاه نجم تبریز

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.