این شرکت در زمينه های تهیه طرحهای مقدماتی و اجرایی پروژه های مختلف معماری شهری و روستایی، تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرسازی،  نظارت بر اجرای پروژه ها (در زمینه معماری، شهرسازی) ،مطالعه و تحقیق در زمینه شناخت مسائل و پدیده های مختلف شهری فعاليت مي نمايدو بعنوان مهندسان مشاور معماری و شهرسازی درطول سالهاي گذشته پروژه هاي زيادي را در زمينه هاي گوناگون به انجام رسانده است. مهندسان این شرکت در انجمنها ونهادهای حرفه ­اي و تخصصی از جمله جامعه مهندسان مشاور ايران، انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز، سازمان نظام مهندسي و انجمن صنفي مديران فني و اجرايي عضویت دارند. این شرکت موفق به دزیافت صلاحیت های زیر گردیده است:

 • پایه سه تخصص اقتصادی اجتماعی خانوار
 • پایه سه تخصص شهرسازی
 • پایه سه تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتهای غیررسمی
 • پایه سه تخصص جغرافیا و برنامه ریزی فضایی .
  .
  .
   .
  .
  .
  ….