مدیر عامل: حسین جوادخانی
کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
.

رئیس هیات مدیره: کیارش شکیبایی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
.

نایب رئیس هیات مدیره: سولماز پروین
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
.

عضو هیات مدیره: فریده امیر مرزبان
کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای

.

.

.

.

.

 

.
.