عنوان پروژه ها

 1. آمارگیری از هزینه درآمد شهری
 2. آمارگیری از هزینه درآمد روستایی
 3. آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی
 4. آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات مرغداریهای صنعتی
 5. آمارگیری از معادن فعال
 6. آمارگیری از کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر
 7. آمارگیری از قیمت کالاهای صادراتی
 8. طرح توجیه فنی و اقتصادی و مطالعات امکان سنجی پروژه فروشگاه نجم تبریز
 9. آمارگیری از دامداریهای نمونه
 10. آمارگیری از مددکاری اجتماعی
 11. آمارگیری از کارگاههای دارای تحقیق و توسعه
 12. آمارگیری از حسابهای ملی
 13. آمارگیری از قیمت و مقدار تولیدکننده بخش صنعت
 14. آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات گاوداریهای صنعتی
 15. آمارگیری از قیمت کالاهای صادراتی
 16. آمارگیری از قیمت تولید کننده آب،برق وگاز
 17. آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات مرغداریهای صنعتی
 18. آمارگیری از قیمت تولید کننده خدمات
 19. اجرای طرح آمارگیری از مرغداریهای صنعتی
 20. اجرای طرح فعالیت آماری هزینه درآمد شهری و روستایی
 21. طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 9-1 نفرکارکن ویژه داده
  و ستانده مشتمل بر تعداد 1443 نمونه
 22. قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی وقیمت فروش
  محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی
 23. قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی وقیمت فروش
  محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی