عنوان پروژه ها

 

1. بنیاد مسكن انقلاب اسلامي استان آذربایجانشرقی
طرح هادي روستاهای ناولیق، طارون،هرزند جدید، دونیق، قوشه گنبد، نرمیق، طاران، اسطلو،
هولیق، قلی بیگلو، النجاریق،  یاورکندی، الوار سفلی، موجومبار، کنده، نقاره کوب جدید،ملالو،
نیق، ناظم آباد، قلعه کندی، ورکش، غلاملو،  توپچی، کلاش، پردول، چله خانه سفلی، سرند،
پشتاب، چاپان،ورجن علیا،گشایش،قره دیو
.

2. بنیاد مسكن انقلاب اسلامي استان آذربايجانغربي
طرح تعیین محدوده روستاهای جران، دالاوان،گردیم خانه و قیزقاپان

.

3. بنیاد مسكن انقلاب اسلامي استان آذربايجانغربي

طرح هادي روستاهاي شليم جاران و گرده سور
.

4. بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان
طرح هادي روستاهای قره تپه، قينرجه، شكورچي، ملالر و دگرمان
.

5. بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قزوين
طرح هادي روستاهای قنبرآباد،اصطلک،کوشکک، یرک، یوج، صمغ آباد ، امرودك، طرح
بازنگری روستاهای قره باغ و سیاه پوشان

.

6.  بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قزوين
نظارت و کنترل فنی مطالعات طرحهای هادی روستاهای رادکان،اورازجین،اک،حسن آبادکلج،
کورانه و ناصرآباد
.

7. بنیاد مسكن انقلاب اسلامي استان کردستان
طرح هادی روستاهای حیدردیدبان-خرابه چول ارخ و حقه

.

8. بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان آذربایجانشرقی
نظارت و کنترل فنی مطالعات طرح­های هادی 50 روستا در محیط GIS
بررسي، نظارت و كنترل فني مطالعات طرح­هاي هادي روستايي  به تعداد 6 روستا

.

9. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی البرز
بازنگری طرح هادی روستاهای بانو صحرا و حسین آباد کوشکذر در محیط GIS

.

10. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان
تهیه طرح هادی روستاهای مجیدآباد و تمین شهرستان میرجاوه و دجنگ بالا، امیرآباد گرنچین
و کوشه شهرستان خاش

.

11. بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان آذربايجانغربي
خدمات مورد نیاز مشاور برای نظارت بر پروژه­های عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
استان آذربایجان­غربی