1.  مطالعات ارزیابی و مشارکت سنجی در میان خانوارهای دو محله (مارالان و حکم آباد) از بافت
فرسوده شهر تبریز
.

2. تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با
تاکید بر بهسازی شهری پارس آباد( با دیدگاه شهرنگر)
.

3. انجام مطالعات ارزیابی و مشارکت سنجی بافت فرسوده ( محله چوخورلار)
.

4. بازنگری مطالعات فاز صفر بافت فرسوده پروژه خیام

 .

.

.

.

.

.

.

.

.